Search form

Mga Kaazi 7:51

51Kamhan indogangan ni Istiban pagpanaba kaniran nga nagalaong nga kamong tanan, magahi gazed ya kamazong otok. Bisan mga Yodayo kamo minbiza kamo ka Diyos. Insopak mazo pag-onay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos singed ka batasan na kamazong mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index