Search form

Mga Kaazi 7:53

53Kamo ya mga mindawat ka mga sogo na Diyos nga indara na sinogo na Diyos piro wara kamo magtoman kaiton. Ani ini ya pagsambag ni Istiban dizan ka mga oloolo nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index