Search form

Mga Kaazi 7:55

55Kamhan inharian si Istiban na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Paghangad naiza nakitan naiza ya Diyos nga madazaw selengan daw si Hisos nga nagatindeg dizan ka too na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index