Search form

Mga Kaazi 7:57

57Kamhan insampenan niran ya kanirang talinga dazaw diri makabati ka toong saba. Naninggit siran kay dakola ya kazehet niran kan Istiban. Kamhan mindengan sirang tanan pagdasmag kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index