Search form

Mga Kaazi 7:6

6Ka wara pen matoman ya insaad nao kanmo ya kanmong mga kaliwatan mga istranyo siran doro ka aro nga lopa na mga lain tao. Kamhan oripenen siran doro daw daegdaegen siran keteb ka opat nga ka gatos nga ka toig.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index