Search form

Mga Kaazi 7:7

7Kamhan silotan nao ya kataohan nga kanirang alagadan. Kamhan mamanaw siran garing kaiton nga dapit kay dini kaini nga lopa hao ya hawagenen niran. Ani ini ya pagpanaba na Diyos kan Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index