Search form

Mga Kaazi 7:8

8Kamhan insogo na Diyos si Abraham ka paghinang ka batasan nga magpatori ya amaama kay timaan ini ka saad na Diyos kan Abraham nga kamo daw ya kanmong mga kaliwatan tagan nao kamo ka pagpanag-iza kaini nga lopa. Kamhan intori ni Abraham si Isak pagdateng ka ikawalo nga aldaw ka pagkatao. Kamhan intori isab ni Isak ya toong maanak nga si Hakob. Kamhan intori ni Hakob ya toong mga maanak nga napolo may dowang bolos sirang tanan. Kamhan siran ya kantang mga karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index