Search form

Mga Kaazi 7:9

9Na, ya batasan na mga maanak ni Hakob nga kantang mga karaan min-arig gazed siran kan Hosi nga kanirang gipos-an. Agon minbaligza siran kan Hosi ka pag-oripen doro ka lopa nga Ihipto piro ya Diyos ani ya min-iba kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index