Search form

Mga Kaazi 8

1Kamhan ya batan-en nga si Saolo naazak iza ka pagpatay niran kan Istiban. Kamhan ya pagpatay na mga Yodayo kan Istiban ani ya sinogdan ka maiseg nga pagdaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon dizan ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan namagkabelag ya tanan mga sakop ni Hisos ngaro ka lopa nga Yoda daw Samariya piro ya mga sinarigan ni Hisos minpabilin siran dizan ka Hirosalem. 2Kamhan ya mga Yodayo nga madazaw ya pagpangalagad niran ka Diyos inlebeng niran si Istiban. Dakola disab ya paghaza niran kan Istiban.

3Kamhan gosto ni Saolo nga patazen ya mga mataed nga sakop ni Hisos. Agon namanikpanik iza ka tagsa tagsang ka lagkaw dazaw dakpen siran. Bisan kon amaama kon babazi inpamiriso sirang tanan.

4Na, ya mga sakop ni Hisos nga nagakabelag di ngaro ka mga lain dapit minwali siran ka mga tao ka sindo mahitenged kan Hisos. 5Ya isang sakop nga si Pilipo minkaro iza ka siyodad nga Samariya. Kamhan minwali iza ka mga tao nga si Hisos iza matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 6Pagpakabati niran kan Pilipo daw pagpakakita niran ka mga timaan nga inpahinang na Diyos dizan kanangiza namag-isa di siran pagtoo ka mga panaba ni Pilipo. 7Kay mindalagan ya mga maonga dizan ka mga mataed nga tao nga inharian daan na mga maonga. Dakola gazed ya pagsinggit na mga maonga pagdalagan niran. Kamhan ya mga diri makahingas ka lawas daw ya mga piang indazaw disab ya kanirang lawas. 8Agon dakola ya kasaza na mga taga siyodad nga Samariya.

9Kamhan dizan ka siyodad nga Samariya may isang tao nga si Simon ya ngaran. Sokad kaizang mahon-a pen nakapabereng iza ka mga taga Samariya kay iza ya tigsalamangka. Kamhan nagaangken iza nga iza ya labaw ka gahem. 10Kamhan bisan bakak iton mintoo sirang tanan. Bisan kon pobri kon dato nagalaong siran nga iza nga tao ani matood ya gahem na Diyos nga inngaranan nga Ya Dakolang Gahem. 11Nadogay di gazed ya paglimbong ni Simon kaniran ka toong salamangka agon mintoo siran kanangiza.

12Kamhan pagpakabati niran ka pagsindo ni Pilipo nga nagalaong nga si Hiso Kristo ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan niran mintoo gazed siran nga mga amaama daw babazi kamhan imbenzagan. 13Bisan si Simon nga tigsalamangka mintoo disab iza ka sindo ni Pilipo. Pagkakamhan benzagi min-ibaiba iza kan Pilipo. Kamhan nabereng gazed iza pagpakakita naiza ka mga madazaw nga kaberenganan nga timaan nga labaw si Hisos ka gahem.

14Na, doro ka Hirosalem ya mga sinarigan ni Hisos nakabati di siran nga ya mga taga Samariya mintoo di siran ka sindo na Diyos. Kamhan inpakaro niran si Pidro daw si Howan ngaro ka siyodad nga Samariya. 15Pagdateng niran doro nagahangzo siran ka Diyos dazaw makadawat ya mga mintoo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 16Kay ya Ispirito wara pen iza maghari ka bisan isa kaniran. Nabenzagan lamang siran kaizang pagpakasakop niran kan Hisos. 17Agon inpandampa ni Pidro daw si Howan ya kanirang olo kay ani ya timaan nga iton nga mga tao nakadawat disab siran ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

18Kamhan nakitan ni Simon nga inharian ya mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos pagpandampa na mga sinarigan ka kanirang olo. Agon gosto naiza nga ihatag ya kowarta kan Pidro daw si Howan kay paliten kontana ya gahem ka pagpanhatag ka mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 19Minhangzo iza kaniran nga nagalaong nga tagan mo hao kaini nga gahem dazaw kon andampa hao ka olo na bisan sin-o nga tao harian disab siran na Ispirito nga garing ka Diyos. 20Kamhan si Pidro minbaheg gazed iza kan Simon nga nagalaong nga masonog ko doro ka inpirno iba ka kanmong kowarta kay maonga gazed ya kanmong hena-hena nga paliten ya ihatag na Diyos. 21Diri kon sakop iko ni Kristo, diri ko hatagan na Diyos ka madazaw kay mahagdam daan iza nga maonga ya hena-hena mo. 22Maghinelsel ko ka kanmong sala. Maghangzo ko ka Diyos dazaw pasaylohon naiza ya kanmong hena-hena nga maonga. 23Kay ya batasan mo singed iton ka tobli nga gamot na balagen nga makahilo ka tao kon mag-inem kay inharian ko na maonga. Ani ini ya baheg ni Pidro kan Simon nga tigsalamangka. 24Kamhan minsambag si Simon nga tabangan mo hao intawon paghangzo ka Diyos dazaw diri matoman kanao ya mga panaba mo.

25Pagkakamhan kaiza minsindo si Pidro daw si Howan kaniran mahitenged kan Hisos daw ya toong mga inhinang nga inpamatood niran. Kamhan min-oli siran ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan inwalihan disab niran ya mga tao ka sindo mahitenged kan Hisos dizan ka mga mataed nga bariyo na mga taga lopa nga Samariya nga in-azihan niran.

26Na, ka dizan pen si Pilipo ka Samariya may isang sinogo nga garing ka Diyos minsogo kanangiza nga nagalaong nga pomanaw ko naa ngaro ka kamingawan nga may karsada nga minsinged garing ka Hirosalem ngaro ka longsod nga Gaza. Ani ini ya sogo naiza kan Pilipo. 27Kamhan minpanaw si Pilipo. Pag-azi naiza dizan ka karsada dizan disab may isang tao nga taga Itipyo nga lopa dapit doro ka kaaroan nga timogan. Dakola ya toong gahem kay opisyal iza nga maghipesay ka dakolang kowarta ni Kandasi nga rayna doro ka lopa nga Itipyo. Kamhan minbisita iza ka Hirosalem kay minsingba iza ka Diyos. 28Kamhan minsinged di iza ka karsada kay an-oli iza. Pagpakasakay naiza nagabasa iza ka basahen nga insoyat ni Isayas nga karaang propita na Diyos. 29Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos minsogo iza kan Pilipo nga nagalaong nga magsogat iko naa ka sakzanan nga nagasinged dizan ka karsada kamhan ibahan mo ya nagasakay.

30Kamhan mindalagan si Pilipo pagsogat kanangiza. Nabatian disab naiza ya nagasakay nga nagabasa dizan ka basahen nga insoyat ni Isayas. Kamhan nangotana si Pilipo daw makasabot iko ka kanmong imbasa? 31Minsambag ya opisyal nga onhon sa nao pagsabot kaini kon waray antoldo kanao? Kamhan inpasakay naiza si Pilipo daw inpalo-to disab tepad kanangiza. 32Na, wani ya daan insoyat ni Isayas nga imbasa na opisyal nga nagalaong nga ya batasan ni Kristo diri iza anmahay pag-azi naiza ka mga masiet nga kalised. Minbatasan iza singed ka karniro nga diri anmatay pag-ated na tao ka pag-ihaw. Minbatasan isab iza singed ka nati nga karniro na mahenek pagraspa na tao. 33Pagatamazen iza na mga maongang tao. Bisan waray sala naiza imbetangan niran ka silot kanangiza. Waray minpanan-og mahitenged ka toong kaliwatan kay ka wara pen iza mamalaas napatay iza. Ani ini ya daan insoyat ni Isayas.

34Pagkakamhan naiza pagbasa nangotana ya opisyal kan Pilipo nga daw sin-o ya insoyat na karaang propita ya toong kaogaringen kon ya lain tao? 35Kamhan mintoldo si Pilipo kanangiza ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. Ya insoyat ni Isayas nga kanirang imbasa kazina ani ya sinogdan ni Pilipo pagsindo naiza kaini nga tao. 36Ka nagasinged pen siran ngaro nakadateng siran ka dapit nga may sapa. Kamhan nagalaong ya opisyal nga may sapa dizan. Kon mahimo benzagan mo hao. 37Minsambag si Pilipo nga mahimo kon dizan ka tanan mong kaogaringen mintoo ko ka sindo mahitenged kan Kristo. Minsambag ya opisyal nga mintoo gazed hao nga si Hiso Kristo ani gazed ya Maanak na Diyos.

38Kamhan minpaheneng ya opisyal ka toong sakzanan. Kamhan sirang dowa mintena kay ankadizan siran ka sapa. Kamhan imbenzagan iza ni Pilipo. 39Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos minsakmit iza kan Pilipo. Kamhan wara di iza makiti na opisyal. Kamhan ya opisyal minpadazon iza ka toong panaw. Malinaw gazed ya toong hinawa. 40Kamhan si Pilipo waro di iza ka longsod nga Azoto. Kamhan dizan ka tanan mga bariyo nga in-azihan naiza keteb ka pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya minwali iza mahitenged kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index