Search form

Mga Kaazi 8:1

1Kamhan ya batan-en nga si Saolo naazak iza ka pagpatay niran kan Istiban. Kamhan ya pagpatay na mga Yodayo kan Istiban ani ya sinogdan ka maiseg nga pagdaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon dizan ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan namagkabelag ya tanan mga sakop ni Hisos ngaro ka lopa nga Yoda daw Samariya piro ya mga sinarigan ni Hisos minpabilin siran dizan ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index