Search form

Mga Kaazi 8:10

10Kamhan bisan bakak iton mintoo sirang tanan. Bisan kon pobri kon dato nagalaong siran nga iza nga tao ani matood ya gahem na Diyos nga inngaranan nga Ya Dakolang Gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index