Search form

Mga Kaazi 8:12

12Kamhan pagpakabati niran ka pagsindo ni Pilipo nga nagalaong nga si Hiso Kristo ani matood ya hari nga pinili na Diyos nga intagadan niran mintoo gazed siran nga mga amaama daw babazi kamhan imbenzagan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index