Search form

Mga Kaazi 8:13

13Bisan si Simon nga tigsalamangka mintoo disab iza ka sindo ni Pilipo. Pagkakamhan benzagi min-ibaiba iza kan Pilipo. Kamhan nabereng gazed iza pagpakakita naiza ka mga madazaw nga kaberenganan nga timaan nga labaw si Hisos ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index