Search form

Mga Kaazi 8:14

14Na, doro ka Hirosalem ya mga sinarigan ni Hisos nakabati di siran nga ya mga taga Samariya mintoo di siran ka sindo na Diyos. Kamhan inpakaro niran si Pidro daw si Howan ngaro ka siyodad nga Samariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index