Search form

Mga Kaazi 8:17

17Agon inpandampa ni Pidro daw si Howan ya kanirang olo kay ani ya timaan nga iton nga mga tao nakadawat disab siran ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index