Search form

Mga Kaazi 8:18

18Kamhan nakitan ni Simon nga inharian ya mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos pagpandampa na mga sinarigan ka kanirang olo. Agon gosto naiza nga ihatag ya kowarta kan Pidro daw si Howan kay paliten kontana ya gahem ka pagpanhatag ka mga tao ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index