Search form

Mga Kaazi 8:19

19Minhangzo iza kaniran nga nagalaong nga tagan mo hao kaini nga gahem dazaw kon andampa hao ka olo na bisan sin-o nga tao harian disab siran na Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index