Search form

Mga Kaazi 8:20

20Kamhan si Pidro minbaheg gazed iza kan Simon nga nagalaong nga masonog ko doro ka inpirno iba ka kanmong kowarta kay maonga gazed ya kanmong hena-hena nga paliten ya ihatag na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index