Search form

Mga Kaazi 8:23

23Kay ya batasan mo singed iton ka tobli nga gamot na balagen nga makahilo ka tao kon mag-inem kay inharian ko na maonga. Ani ini ya baheg ni Pidro kan Simon nga tigsalamangka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index