Search form

Mga Kaazi 8:25

25Pagkakamhan kaiza minsindo si Pidro daw si Howan kaniran mahitenged kan Hisos daw ya toong mga inhinang nga inpamatood niran. Kamhan min-oli siran ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan inwalihan disab niran ya mga tao ka sindo mahitenged kan Hisos dizan ka mga mataed nga bariyo na mga taga lopa nga Samariya nga in-azihan niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index