Search form

Mga Kaazi 8:26

26Na, ka dizan pen si Pilipo ka Samariya may isang sinogo nga garing ka Diyos minsogo kanangiza nga nagalaong nga pomanaw ko naa ngaro ka kamingawan nga may karsada nga minsinged garing ka Hirosalem ngaro ka longsod nga Gaza. Ani ini ya sogo naiza kan Pilipo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index