Search form

Mga Kaazi 8:27

27Kamhan minpanaw si Pilipo. Pag-azi naiza dizan ka karsada dizan disab may isang tao nga taga Itipyo nga lopa dapit doro ka kaaroan nga timogan. Dakola ya toong gahem kay opisyal iza nga maghipesay ka dakolang kowarta ni Kandasi nga rayna doro ka lopa nga Itipyo. Kamhan minbisita iza ka Hirosalem kay minsingba iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index