Search form

Mga Kaazi 8:29

29Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos minsogo iza kan Pilipo nga nagalaong nga magsogat iko naa ka sakzanan nga nagasinged dizan ka karsada kamhan ibahan mo ya nagasakay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index