Search form

Mga Kaazi 8:3

3Kamhan gosto ni Saolo nga patazen ya mga mataed nga sakop ni Hisos. Agon namanikpanik iza ka tagsa tagsang ka lagkaw dazaw dakpen siran. Bisan kon amaama kon babazi inpamiriso sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index