Search form

Mga Kaazi 8:32

32Na, wani ya daan insoyat ni Isayas nga imbasa na opisyal nga nagalaong nga ya batasan ni Kristo diri iza anmahay pag-azi naiza ka mga masiet nga kalised. Minbatasan iza singed ka karniro nga diri anmatay pag-ated na tao ka pag-ihaw. Minbatasan isab iza singed ka nati nga karniro na mahenek pagraspa na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index