Search form

Mga Kaazi 8:33

33Pagatamazen iza na mga maongang tao. Bisan waray sala naiza imbetangan niran ka silot kanangiza. Waray minpanan-og mahitenged ka toong kaliwatan kay ka wara pen iza mamalaas napatay iza. Ani ini ya daan insoyat ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index