Search form

Mga Kaazi 8:35

35Kamhan mintoldo si Pilipo kanangiza ka sindo mahitenged kan Hiso Kristo. Ya insoyat ni Isayas nga kanirang imbasa kazina ani ya sinogdan ni Pilipo pagsindo naiza kaini nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index