Search form

Mga Kaazi 8:37

37Minsambag si Pilipo nga mahimo kon dizan ka tanan mong kaogaringen mintoo ko ka sindo mahitenged kan Kristo. Minsambag ya opisyal nga mintoo gazed hao nga si Hiso Kristo ani gazed ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index