Search form

Mga Kaazi 8:40

40Kamhan si Pilipo waro di iza ka longsod nga Azoto. Kamhan dizan ka tanan mga bariyo nga in-azihan naiza keteb ka pagdateng naiza ka siyodad nga Sisariya minwali iza mahitenged kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index