Search form

Mga Kaazi 8:7

7Kay mindalagan ya mga maonga dizan ka mga mataed nga tao nga inharian daan na mga maonga. Dakola gazed ya pagsinggit na mga maonga pagdalagan niran. Kamhan ya mga diri makahingas ka lawas daw ya mga piang indazaw disab ya kanirang lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index