Search form

Mga Kaazi 8:9

9Kamhan dizan ka siyodad nga Samariya may isang tao nga si Simon ya ngaran. Sokad kaizang mahon-a pen nakapabereng iza ka mga taga Samariya kay iza ya tigsalamangka. Kamhan nagaangken iza nga iza ya labaw ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index