Search form

Mga Kaazi 9

1Kamhan waro ka Hirosalem nagahinaldek pen si Saolo ka mga sakop na Ginoo kay gosto iza nga pamatazen sirang tanan. Agon minkaro iza ka Labaw nga Pari 2kay kaw-en ya soyat nga anpakilala kanangiza ngaro ka mga oloolo na toong mga angay doro ka siyodad nga Damasko kay intogotan iza ka pagdakep ka mga tao nga minsakop di kan Hisos. Bisan kon amaama bisan kon babazi pandadhen pagbalik ka Hirosalem kay ipapriso.

3Na, minpanaw si Saolo hangtod nakapasinged iza arani ka siyodad nga Damasko. Kamhan dizan ka dalan inlatian baza iza ka singed ka kilat nga garing daked ka langit. 4Kamhan nadeeg iza daw nabatian naiza ya saba nga nagalaong nga Saolo, Saolo, kay ono sa magadaegdaegen di mo hao? 5Minsambag si Saolo nga Sinyor, sin-o sa ko koman? Minsambag ya saba nga si Hisos hao nga kanmong pagadaegdaegen. 6Tomindeg di ko. Sominged di ko ngaro ka siyodad nga Damasko kay doro panabaan iko kon ono ya kanmong hinangen. Ani ini ya pagsogo ni Hisos kan Saolo.

7Kamhan ya mga tao nga min-iba kan Saolo minheneng di siran pagpanaw kay nabatian niran ya saba piro waray tao dizan. 8Kamhan mintindeg si Saolo. Min-imata iza piro wara di iza makakita kay nabota di ya toong mata. Agon inhabitan na iba ka pagtoldo ngaro ka Damasko. 9Tolong ka aldaw ya toong pagkabota. Wara disab iza magkaen kon mag-inem ka bisan ono.

10Na, doro ka Damasko may isang sakop ni Hisos nga si Ananiyas ya ngaran. Kamhan may nakitan naiza garing ka Diyos nga nagasabi nga Ananiyas! Minsambag iza nga Ginoo, wani sa hao. 11Kamhan minsogo ya Ginoo nga komaro ko naa ngaro ka dalan inngaranan ka Matol-id. Kamhan pangitan mo ya isang tao nga taga Tarso nga si Saolo ya ngaran kay dizan ka lagkaw ni Hodas nagapangamozo iza ka Diyos. 12Kamhan may nakitan ni Saolo garing ka Ginoo nga may isang tao nga si Ananiyas nga magaseled daw magadampa ka toong olo dazaw maolian ya toong mata.

13Minsambag si Ananiyas nga matod, Ginoo, maonga gazed ya hinang ni Saolo ka kanmong mga sakop doro ka Hirosalem. 14Kamhan ya tood naiza dini ka Damasko pandakpen ya tanan mga tao nga minpahari kanmo nga kanirang Ginoo kay may gahem naiza nga inhatag na mga oloolo na mga pari doro ka Hirosalem. 15Kamhan ya Ginoo minsambag kan Ananiyas nga karohon naa si Saolo kay iza gazed ya pinili nao dazaw dadhen ya sindo mahitenged kanao doro ka mga diri kon Yodayo daw ya mga hari daw ya toong mga angay nga taga Israil. Iza ya insarigan nao ka pagsindo kanirang tanan mahitenged kanao. 16Kamhan ipasabot disab nao kan Saolo nga an-azi iza ka masarang kasiet nga kalised kay hao ya insakopan naiza. Ani ini ya sogo na Ginoo kan Ananiyas.

17Agon minkaro si Ananiyas ka lagkaw nga inhel-an ni Saolo. Kamhan mindampa iza ka olo ni Saolo kay dazaw panaranginan iza ka madazaw. Kamhan minlaong iza kan Saolo nga kanaong lomon kan Kristo, si Ginoong Hisos nga minkandizan kanmo doro ka dalan pagpasinged mo ngarini ka Damasko iza ya minsogo kanao ngarini dazaw maolian ya mata mo daw paharian disab iko na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. 18Pagkakamhan naiza pagpanaba nadazaw matood ya pagpaneleng ni Saolo kay may singed ka hingbis nga nangaholog garing ka toong mata. Pagtindeg naiza nabenzagan iza. 19Pagkakamhan naiza pagkaen mabaskeg ya toong lawas.

Kamhan diri kon madogay ya pagpabilin naiza dizan ka Damasko iba ka mga sakop ni Hisos. 20Minseled iza dazon ka mga singbahan niran kay minwali iza nga si Hisos ani matood ya Maanak na Diyos. 21Kamhan ya tanan mga nakabati nabereng siran nga nagalaong nga iza ya minpatay ka mga sakop ni Hisos doro ka Hirosalem. Ani disab ya tood naiza pagdateng naiza dini ka Damasko kay iated siran kontana ngaro ka mga oloolo na mga pari doro ka Hirosalem dazaw patazen.

22Kamhan si Saolo mintoda iza pagwali kaniran. Kamhan ya angay ni Saolo nga mga Yodayo wara siran makasambag kanangiza ka paglalis kay hanas iza pagpamatood nga si Hisos ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 23Paglabay na mga mataed nga aldaw namagsabot siran kon onhon sa niran pagpatay kan Saolo. 24Aldaw daw kahabzen ya pagbantay niran ka mga dalan mingaring ka siyodad nga Damasko kay kon anpanaw si Saolo patazen kontana iza piro may minpakahagdam kanangiza mahitenged ka kanirang sabot. 25Kamhan libot ya siyodad ka dakolang alad nga nahinang nga garing ka bato. Na, may isang kahabzen dizan ka rongag na alad intonton si Saolo na toong mga sakop ka dakolang alat. Kamhan nakalayas iza.

26Pagdateng naiza ka Hirosalem gosto naiza an-iba ka mga sakop ni Hisos piro nahaldek sirang tanan kay silaong niran nga wara pen iza magsakop kan Hisos. 27Kamhan intabangan iza ni Barnabi daw in-ibahan dizan ka mga sinarigan ni Hisos ipakilala. Kamhan inpanan-ogan siran ni Barnabi mahitenged ka pagpakasakop ni Saolo kan Hisos. Minlaong si Barnabi nga ya Ginoo minkandizan iza kan Saolo doro ka dalan pagpasinged ngaro ka siyodad nga Damasko. Minpanaba disab iza kan Saolo. Kamhan dizan ka mga taga Damasko mabaskeg ya pagwali ni Saolo mahitenged kan Hisos. Ani ini ya pagpanan-og ni Barnabi kaniran.

28Kamhan mintipon si Saolo kaniran daw minsoroy iza ka tibolos Hirosalem. Waray kahaldek naiza ka pagwali ka sindo mahitenged kan Hisos. 29Nagapakiglaonglaong disab iza ka mga Yodayo nga Ginirika ya saba. Kamhan minlalis gazed siran kay diri siran antoo ka toong inwali mahitenged kan Hisos. Kamhan namagsabot siran nga patazen si Saolo. 30Pagpakabati ka na mga sakop ni Hisos in-ated niran si Saolo ngaro ka siyodad nga Sisariya dapit doro ka salpan. Kamhan inpakaro iza ngaro ka longsod nga Tarso nga naimathan ni Saolo dapit doro ka kaaroan nga kanawazan.

31Kamhan doro ka tibolos Yoda daw Galiliya daw Samarya waray andaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon. Kamhan mindakola ya kanirang pagtoon ka sindo mahitenged kan Hisos. Anikay intahod niran ya Ginoo. Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos mintabang iza kaniran ka pagtoman ka toong sindo. Kamhan dizan kaniran mindogang ya Diyos ka pagtaed ka toong mga sakop.

32Na, si Pidro minbisita di iza ka mga mataed nga bariyo. Kamhan minbisita disab iza ka mga sakop ni Hisos nga nagahela doro ka longsod nga Lida. 33Kamhan ya nabedlay nga si Aniyas ya ngaran ani ya nakitan ni Pidro. Walo ding ka toig ya kadogazen na toong pagkabedlay nga diri makahingas ka lawas. 34Kamhan si Pidro minlaong iza nga Aniyas, bomangon ko naa kay nabahaw di iko ni Hiso Kristo! Lokoton ya banig mo! Kamhan minbangon matood si Aniyas. 35Kamhan ya mga taga Lida daw ya mga taga dakolang patag nga Saron nakita niran nga madazaw di ya lawas ni Aniyas. Agon minsakop di sirang tanan kan Ginoong Hisos.

36Kamhan doro ka lain longsod nga Hopi may isang babazi nga si Tabita ya ngaran. Indagnazan iza kan Dorkas. Na, ya kahologan na dagnay ani ya osa. Sakop si Dorkas ni Hisos. Mataed ya toong mga inhinang nga madazaw. Dakola disab ya pagtabang naiza ka mga pobri. 37Na, ka nagabisita pen si Pidro doro ka longsod nga Lida nasakit si Dorkas. Kamhan napatay iza. Pagkakamhan niran paghinang ka batasan niran nga intrapo ya lawas na namola imbetang niran dizan ka isang kowarto daked ka ikadowang saleg na lagkaw. 38Kamhan ya mga sakop ni Hisos dini ka Hopi pagpakabati niran nga si Pidro doro di iza ka Lida inpakaro niran ya dowang ka tao dazaw pakarinihen si Pidro pagdali kay ya Hopi diri kon aro ka Lida. 39Agon min-iba si Pidro kaniran. Pagdateng naiza dizan in-ated iza daked ka kowarto nga inbetangan na lawas na namola. Kamhan inlibotan iza na mga nagahaza nga mga balo nga babazi. Inpakita disab kanangiza ya mga bado nga hininang ni Dorkas ka bohi pen iza. 40Kamhan inpalogwa ni Pidro sirang tanan. Kamhan minlohod iza ka pag-ampo ka Diyos. Kamhan minsogo iza ka namola nga Tabita, bomangon ko naa! Kamhan min-imata di ya babazi. Pagpakakita ka naiza kan Pidro minbangon iza paglo-to. 41Kamhan inhawidan ni Pidro ya alima na babazi ka pagpatindeg. Kamhan inpakarini ni Pidro ya mga balo nga babazi daw ya mga iba nga sakop ni Hisos kay inpakita kaniran si Dorkas nga nabohi ka. 42Kamhan mindateng ka tibolos Hopi ya balita mahitenged kaiza. Mataed disab ya mga tao nga mintoo ka Ginoo. 43Nagapabilin si Pidro ka Hopi ka mga mataed nga aldaw iba kan Simon nga mag-anitay ka mga kindal na mga kanding daw karniro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index