Search form

Mga Kaazi 9:1

1Kamhan waro ka Hirosalem nagahinaldek pen si Saolo ka mga sakop na Ginoo kay gosto iza nga pamatazen sirang tanan. Agon minkaro iza ka Labaw nga Pari

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index