Search form

Mga Kaazi 9:10

10Na, doro ka Damasko may isang sakop ni Hisos nga si Ananiyas ya ngaran. Kamhan may nakitan naiza garing ka Diyos nga nagasabi nga Ananiyas! Minsambag iza nga Ginoo, wani sa hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index