Search form

Mga Kaazi 9:11

11Kamhan minsogo ya Ginoo nga komaro ko naa ngaro ka dalan inngaranan ka Matol-id. Kamhan pangitan mo ya isang tao nga taga Tarso nga si Saolo ya ngaran kay dizan ka lagkaw ni Hodas nagapangamozo iza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index