Search form

Mga Kaazi 9:14

14Kamhan ya tood naiza dini ka Damasko pandakpen ya tanan mga tao nga minpahari kanmo nga kanirang Ginoo kay may gahem naiza nga inhatag na mga oloolo na mga pari doro ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index