Search form

Mga Kaazi 9:15

15Kamhan ya Ginoo minsambag kan Ananiyas nga karohon naa si Saolo kay iza gazed ya pinili nao dazaw dadhen ya sindo mahitenged kanao doro ka mga diri kon Yodayo daw ya mga hari daw ya toong mga angay nga taga Israil. Iza ya insarigan nao ka pagsindo kanirang tanan mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index