Search form

Mga Kaazi 9:16

16Kamhan ipasabot disab nao kan Saolo nga an-azi iza ka masarang kasiet nga kalised kay hao ya insakopan naiza. Ani ini ya sogo na Ginoo kan Ananiyas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index