Search form

Mga Kaazi 9:17

17Agon minkaro si Ananiyas ka lagkaw nga inhel-an ni Saolo. Kamhan mindampa iza ka olo ni Saolo kay dazaw panaranginan iza ka madazaw. Kamhan minlaong iza kan Saolo nga kanaong lomon kan Kristo, si Ginoong Hisos nga minkandizan kanmo doro ka dalan pagpasinged mo ngarini ka Damasko iza ya minsogo kanao ngarini dazaw maolian ya mata mo daw paharian disab iko na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index