Search form

Mga Kaazi 9:2

2kay kaw-en ya soyat nga anpakilala kanangiza ngaro ka mga oloolo na toong mga angay doro ka siyodad nga Damasko kay intogotan iza ka pagdakep ka mga tao nga minsakop di kan Hisos. Bisan kon amaama bisan kon babazi pandadhen pagbalik ka Hirosalem kay ipapriso.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index