Search form

Mga Kaazi 9:21

21Kamhan ya tanan mga nakabati nabereng siran nga nagalaong nga iza ya minpatay ka mga sakop ni Hisos doro ka Hirosalem. Ani disab ya tood naiza pagdateng naiza dini ka Damasko kay iated siran kontana ngaro ka mga oloolo na mga pari doro ka Hirosalem dazaw patazen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index