Search form

Mga Kaazi 9:22

22Kamhan si Saolo mintoda iza pagwali kaniran. Kamhan ya angay ni Saolo nga mga Yodayo wara siran makasambag kanangiza ka paglalis kay hanas iza pagpamatood nga si Hisos ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index