Search form

Mga Kaazi 9:25

25Kamhan libot ya siyodad ka dakolang alad nga nahinang nga garing ka bato. Na, may isang kahabzen dizan ka rongag na alad intonton si Saolo na toong mga sakop ka dakolang alat. Kamhan nakalayas iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index