Search form

Mga Kaazi 9:26

26Pagdateng naiza ka Hirosalem gosto naiza an-iba ka mga sakop ni Hisos piro nahaldek sirang tanan kay silaong niran nga wara pen iza magsakop kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index