Search form

Mga Kaazi 9:27

27Kamhan intabangan iza ni Barnabi daw in-ibahan dizan ka mga sinarigan ni Hisos ipakilala. Kamhan inpanan-ogan siran ni Barnabi mahitenged ka pagpakasakop ni Saolo kan Hisos. Minlaong si Barnabi nga ya Ginoo minkandizan iza kan Saolo doro ka dalan pagpasinged ngaro ka siyodad nga Damasko. Minpanaba disab iza kan Saolo. Kamhan dizan ka mga taga Damasko mabaskeg ya pagwali ni Saolo mahitenged kan Hisos. Ani ini ya pagpanan-og ni Barnabi kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index