Search form

Mga Kaazi 9:29

29Nagapakiglaonglaong disab iza ka mga Yodayo nga Ginirika ya saba. Kamhan minlalis gazed siran kay diri siran antoo ka toong inwali mahitenged kan Hisos. Kamhan namagsabot siran nga patazen si Saolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index