Search form

Mga Kaazi 9:3

3Na, minpanaw si Saolo hangtod nakapasinged iza arani ka siyodad nga Damasko. Kamhan dizan ka dalan inlatian baza iza ka singed ka kilat nga garing daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index