Search form

Mga Kaazi 9:30

30Pagpakabati ka na mga sakop ni Hisos in-ated niran si Saolo ngaro ka siyodad nga Sisariya dapit doro ka salpan. Kamhan inpakaro iza ngaro ka longsod nga Tarso nga naimathan ni Saolo dapit doro ka kaaroan nga kanawazan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index