Search form

Mga Kaazi 9:31

31Kamhan doro ka tibolos Yoda daw Galiliya daw Samarya waray andaegdaeg ka mga sakop ni Hisos nga nagatipon. Kamhan mindakola ya kanirang pagtoon ka sindo mahitenged kan Hisos. Anikay intahod niran ya Ginoo. Kamhan ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos mintabang iza kaniran ka pagtoman ka toong sindo. Kamhan dizan kaniran mindogang ya Diyos ka pagtaed ka toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index