Search form

Mga Kaazi 9:39

39Agon min-iba si Pidro kaniran. Pagdateng naiza dizan in-ated iza daked ka kowarto nga inbetangan na lawas na namola. Kamhan inlibotan iza na mga nagahaza nga mga balo nga babazi. Inpakita disab kanangiza ya mga bado nga hininang ni Dorkas ka bohi pen iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index